Български (България)English (United Kingdom)

Конкурси за академични длъжности професор и доцент

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия обявява конкурси за академични длъжности „професор“ по професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” – един; „доцент“ – двама: по професионално направление 5.12. Хранителни технологии: в научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” – един и професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Хладилна технология на хранителните  продукти” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, тел. 032 952 109, факс 032 952 286.

 
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.69 от 19.08.2014г.
 
Конкурс за прием на докторанти

Селскостопанска академия,  София и ИИРХ – Пловдив обявяват конкурс за прием на докторанти – 1 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение – държавна поръчка за учебната 2014/2015 г. по акредитирана докторска програма ш. 5.12 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви.”    Необходими документи: Заявление ; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие;  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;  други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА - София,  ул. “Суходолска” 30, стая No 102 от 9  до 17  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 63 от 1 август 2014 г. стр.65-66.
Такса за кандидатстване – 30лв.

 
Публична защита от гл.ас. Милена Рускова

На 14.07.2014г. от 11 часа в зала № 11 (ет.III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Изследване технологията на екструзия за оползотворяване на органичните загуби при преработката на плодове (ябълки)”, разработен от гл.ас. Милена Методиева Рускова по професионално направление 5.12 „Хранително технологии” и научна специалност 02.11.15 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”.

Научно жури:

Проф. д. т. н. инж. Стефан Петров Дичев - рецензия

Доцент д-р Кирил Михалев Михалев - рецензия

Доцент д-р инж. Венцислав Борисов Ненов - становище

Доцент д-р Павлинка Георгиева Параскова - становище

Проф. д-р Николай Димитров Пенов - становище

Материали на кандидата:

Автореферат

 
Конкурси за академична длъжност доцент

Институтът за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия обявява конкурси за академична длъжност доцент в професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – двама, и научна специалност „Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив, бул. Васил Априлов 154, тел. 032-952-109, факс 032-952-286.Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.36 от 25.04.2014

 
« НачалоПредишна11СледващаКрай »

Страница 11 от 11


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute