Български (България)English (United Kingdom)

   

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

 

Отделът провежда научноизследователски, консултантски и дейности по изпитването на проблеми на производството и реализацията на качествени и безопасни храни, а именно:

  1. Подпомагане разработването на научни проекти в областта на хранителните технологии.
  2. Изследвания върху динамиката на промените в качеството, сензориката и безопасността на новите продукти, създадени в института.

 

Дейностите по контролът на храни включват:

  1. Изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на храни, напитки и води съгласно национални или международни стандарти, верифицирани стандартни методи и валидирани вътрешно лабораторни методики за издаване на изпитвателни протоколи, съгласно изискванията на ИА “БСА”.
  2. Контролни изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на суровини, полуфабрикати и готова продукция от предприятия на ХВП, внедрили ISO 9001, които не разполагат със собствени лаборатории.

 

Списък на услугите  предлагани от ЛИХ

 

 

Заявка за лабораторни изпитвания ЛИХ

 

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

 

1. ас. Петя Събева – ръководител отдел

2. гл. ас. д-р Стоил Желязков– заместник ръководител, метролог

2. ас. д-р Светослав Александров – отговорник по качество, специалист микробиолог

4. Тодорка Владимирова – ст. специалист, физикохимични изпитвания

5. Елена Кадим – сп. специалист физикохимични изпитвания, специалист сензорни изпитвания

6. Никол Вълкова – експерт микробиологични изпитвания

7. Гергана Минева - специалист микробиолог

8. Вилина Андреева - специалист микробиолог

 

Tel:  +359877891616;

 

E-mail: lih@canri.org

 


Заповеди за акредитация
Заповед А368

Заповед А369

 

 

 

 

 

   

 

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute