Български (България)English (United Kingdom)

   

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

 

Отделът провежда научноизследователски, консултантски и дейности по изпитването на проблеми на производството и реализацията на качествени и безопасни храни, а именно:

  1. Подпомагане разработването на научни проекти в областта на хранителните технологии.
  2. Изследвания върху динамиката на промените в качеството, сензориката и безопасността на новите продукти, създадени в института.

 

Дейностите по контролът на храни включват:

  1. Изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на храни, напитки и води съгласно национални или международни стандарти, верифицирани стандартни методи и валидирани вътрешно лабораторни методики за издаване на изпитвателни протоколи, съгласно изискванията на ИА “БСА”.
  2. Контролни изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на суровини, полуфабрикати и готова продукция от предприятия на ХВП, внедрили ISO 9001, които не разполагат със собствени лаборатории.

 

Списък на услугите  предлагани от ЛИХ

Списък по качеството СпК 8.2/01 

ФК 7.1  01 Заявка за изпитване  ЛИХ

ФК  8.6 03 Анкетна карта

Декларация за изпитване в акредитирана лаборатория

ФК 4.1 01 Декларация от ръководството на ИККХ

ФК  7.9 03-Жалба

ДП 7.9 01 Управление на жалбите

 

 

 

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

 

1. ас. Петя Събева – ръководител отдел

2. гл.ас. д-р Ангел Илиев –  метролог

2. ас. д-р Светослав Александров – отговорник по качество, специалист микробиолог

4. Тодорка Владимирова – ст. специалист, физикохимични изпитвания

5. Елена Кадим – сп. специалист физикохимични изпитвания, специалист сензорни изпитвания

6. Никол Вълкова – експерт микробиологични изпитвания

7. Гергана Минева - специалист микробиолог

8. Вилина Андреева - специалист микробиолог

 

Tel:  +359877891616;

 

E-mail: lih@canri.org

 


Заповеди за акредитация
Заповед А368

Заповед А369

 

 

 

 

 

   

 

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute