Български (България)English (United Kingdom)

ОБЯВА

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.97 от 19.11.2021 г.

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute