Български (България)English (United Kingdom)

ОБЯВА

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДСвъв вр. с чл. 13 и чл. 43 и сл. от /ППЗДС/.

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

ворно място-паркинг с площ 508 кв.м., съставляващ проектен дял №1 /колориран в зелен цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 254,00 лева (двеста петдесет и четири лева).

-Дворно място-паркинг с площ 1,423 дка, съставляващ проектен дял №2 /колориран в син цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 712,00 лева (седемстотин и дванадесет лева).

Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20 % ДДС.

Срок на договора за наем – 5 години.

Размер и условия на депозита за участие – 50 лева, вносими по банков път или в брой в касата на Института.

Място и срок за закупуване на тръжната документация – всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.10.2021г. в деловодството на Института. Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.

Място и срок за подаване на офертите: в Деловодството на Института до 16.00 часа на 18.10.2021г.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Място, ден и час на провеждане на търга – в ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"- от 09,00 часа на 19.10.2021г.

За справки и допълнителна информация – тел. 032/942109

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute