Български (България)English (United Kingdom)

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г.

Селскостопанска академия – София, Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив ОБЯВЯВАТ конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2019/2020 г.по следната акредитирана  докторска програма: „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” от професионално направление 5.12. “Хранителни технологии”, област „Технически науки“ - 1 бр.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телефони за контакт: 02 8127560 и 
02 8127580.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ бр. 62/06.08.2019 г.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute