Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Tue, 30 May 2023 07:35:05
There are no translations available.

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
There are no translations available.

През 2022 година Институтът по консервиране и качество на храните ще отбележи своя 60 годишен юбилей.

 
There are no translations available.

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

За повече информация вижте тук:

SSA Website (agriacad.bg)

 
There are no translations available.

ОБЯВА

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.97 от 19.11.2021 г.

 
There are no translations available.

ОБЯВА

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДСвъв вр. с чл. 13 и чл. 43 и сл. от /ППЗДС/.

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

ворно място-паркинг с площ 508 кв.м., съставляващ проектен дял №1 /колориран в зелен цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 254,00 лева (двеста петдесет и четири лева).

-Дворно място-паркинг с площ 1,423 дка, съставляващ проектен дял №2 /колориран в син цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 712,00 лева (седемстотин и дванадесет лева).

Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20 % ДДС.

Срок на договора за наем – 5 години.

Размер и условия на депозита за участие – 50 лева, вносими по банков път или в брой в касата на Института.

Място и срок за закупуване на тръжната документация – всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.10.2021г. в деловодството на Института. Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.

Място и срок за подаване на офертите: в Деловодството на Института до 16.00 часа на 18.10.2021г.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Място, ден и час на провеждане на търга – в ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"- от 09,00 часа на 19.10.2021г.

За справки и допълнителна информация – тел. 032/942109

 
There are no translations available.

 

maepwaste

Съвместен екип от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив и Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив участва в І-та Международна конференция „MAEP&WASTE

mw1  

mw2

 

Повече информация може да прочетете на: https://conference2020.bnaeopc.com/

На 9-10ти септември, 2021 г., в Гранд-хотел „Пловдив“ се проведе Първата международна, приложна конференция „MAEP&WASTE“ 2021 (Medicinal, Aromatic and Edible Plants (MAEPs) and their by-products: Utilization and valorization for a sustainable and circular economy.

Акцент на конференцията бяха медицинските, ароматните и ядивни растения (MAEPs)и вторичните продукти от тяхната преработка: оползотворяване на отпадъците и валоризация за устойчива и кръгова икономика.

Целта на конференцията бе да обедини най-добрите практики в областта на използването на тези растения, като основа за кръгова икономика и да послужи за обмен и споделяне на знания с висока стойност между науката и бизнеса.

Конференцията обхвана различни аспекти от прилагането на растенията, като основно внимание се обърна на: производството и търговията с продукти с висока добавена стойност; MAEPs като източник на биологично активни вещества; използването им като функционални храни; технологии за третиране на MAEPs, минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на MAEPs и др.

Темите на конференцията бяха:

 1. Производство, маркетинг, тенденции на развитие.
 2. Консумация на медицински, ароматни и ядивни растения като функционални хранителни продукти и съставки на нови продукти.
 3. Биологичната активност на медицинските, ароматните и ядивни растения и техните екстрахирани съставки
 4. Хранителни добавки на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 5. Козметични продукти на базата на медицински, ароматни и ядивни растения
 6. Минимизиране на отпадъците и валоризация на преработката на вторични продукти от медицински, ароматни и ядивни растения.
 7. Технологии за третиране на медицински, ароматни и ядивни растения и вторичните продукти от тяхната преработка.

Учените от ИККХ-Пловдив - доц. д-р П. Иванова, гл. ас. д-р Албена Пържанова, ас. Евелина Василева в съавторство с доц. д-р Весела Чалова-Жекова, доц. д-р Антон Славов и доц. д-р Снежана Иванова от УХТ-Пловдивучастваха с постер на тема „Factors affecting the amount of biologically active substances in extracts of plants typical of Western Rhodopes“.

 
There are no translations available.

Съобщение

 

На 13 (14) юни между Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив, представляван от проф. д-р Т. Петрова - Директор и Харковския държавен университет по хранителни технологии и търговия, гр. Харков, Украйна, представляван от проф. дтн О.И. Черевко- Ректор на Университета се сключи Договор за Международно сътрудничество.

Причина за сключването му са взаимните желания за установяване и развитие на взаимоизгодно и ползотворно сътрудничество в областта на образованието, науката и технологиите.

Договорът включва: Провеждане на съвместни научни изследвания по направления, представляващи взаимен интерес; Участие в международни научни конференции, семинари и срещи, организирани от една от Страните; Съвместно участие в международни програми и проекти; Обмен на опит и постижения в областта на научните изследвания и др.

Страните се договориха, че най-приемливата форма на сътрудничество е установяване на контакти в конкретни области въз основа на взаимодействие между отделните учени чрез оформяне на допълнителни договори по конкретния вид сътрудничество.

 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 2 of 7

Licenses

Banner
Banner

Certificate

BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute