Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Thu, 13 Jun 2024 10:24:20
There are no translations available.

ОБЯВА

 

І. По реда и условията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането ИККХ-Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив”.
II. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Вид на търга — с тайно наддаване.
2. Предмет на търга - отдаване под наем на недвижими имоти, публична държавна собственост, находящи се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, както следва:
2.1. Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.2. Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.3. Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248.
3. Пачална тръжна цена:
3.1. За обект - Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната твъжна цена е 152,00 лева (cтo петдесет и два лева).
3.2. За обект - Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната тпъжна цена е 283 лева (двеста осемдесет и три лева).
3.3. За обект Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248 - началната тръжна цена е 222,00 лева (двеста двадесет н два лева). Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20% ДДС.
Срок на договора за наем — 5-пет години.
4. Размер и условия на депозита за участие — 50-петдесет лева, вносими, както следва:
- по банков път - в банковата сметка или в брой в касата на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на търга, а депозитът на спечелилия участник се връща, след заплащане на всички дължими суми.
5. Предназначение на обектите: за стопанска дейност.
6. Място и срок за закупуване на тръжната документация — всеки ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 20.06.2022 г. в канцеларията на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.
7. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатани пликове, съгласно условията на тьрга в Деловодството на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив"; - до 16:00 часа на 20.06.2022 г.
8. Оглед на имотите — всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.
9. Място, ден и чac на провеждане на тьрга — в „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА XPAHИTE — Пловдив"; от 09:30 часа на 21.06.2022 г.

 
There are no translations available.

Конкурс за доцент

 

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „доцент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

 
There are no translations available.

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
There are no translations available.

През 2022 година Институтът по консервиране и качество на храните ще отбележи своя 60 годишен юбилей.

 
There are no translations available.

Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия

 

За девета поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) застава зад благотворителна кауза, посредством своя луксозен календар за предстоящата 2022-а година. В последния ден на ноември той бе представен пред отбрана публика в литературен клуб „Перото” в столицата.

Тази година каузата е посветена на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) и на идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване на българските сортове плодове и зеленчуци. Именно тази нелека задача е част от Плана за устойчивост и един от 17-те стълба за устойчивост на Обединените нации, фокусиран върху географско биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от използването на пестициди.

За повече информация вижте тук:

SSA Website (agriacad.bg)

 
There are no translations available.

ОБЯВА

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.97 от 19.11.2021 г.

 
There are no translations available.

ОБЯВА

На основание чл. 16, ал. 2 от ЗДСвъв вр. с чл. 13 и чл. 43 и сл. от /ППЗДС/.

ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

ворно място-паркинг с площ 508 кв.м., съставляващ проектен дял №1 /колориран в зелен цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 254,00 лева (двеста петдесет и четири лева).

-Дворно място-паркинг с площ 1,423 дка, съставляващ проектен дял №2 /колориран в син цвят/, съгласно скица за разпределение на реалното ползване на поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248, находящ се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №154 - с начална тръжна цена 712,00 лева (седемстотин и дванадесет лева).

Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20 % ДДС.

Срок на договора за наем – 5 години.

Размер и условия на депозита за участие – 50 лева, вносими по банков път или в брой в касата на Института.

Място и срок за закупуване на тръжната документация – всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.10.2021г. в деловодството на Института. Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.

Място и срок за подаване на офертите: в Деловодството на Института до 16.00 часа на 18.10.2021г.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

Място, ден и час на провеждане на търга – в ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ – Пловдив"- от 09,00 часа на 19.10.2021г.

За справки и допълнителна информация – тел. 032/942109

 
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 2 of 7

Licenses

Banner
BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute