Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Thu, 02 Feb 2023 14:17:56

Участие в международна научна школа и конференция:

22nd INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS (22nd ISCMP): State of the Art in Functional Materials & Technologies (August 29th - September 2nd, 2022 – Fr?d?ric Joliot-Curie International House of Scientists, located in St. Constantine and Elena Resort)

Доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ), Пловдив, на Селскостопанска академия взе участие с постер в 22-ра Международна научна школа и конференция по физика на кондензираната материя. Темата на постера на доц. Живанович беше свързана с физични и физикохимични свойства на ядивни филми от хитозан, обогатени с масло от гроздови семена. Научната разработка на екипа на доц. Живанович беше дискутирана сред международните гости на конференцията и редакторите на международни списания. На базата на научната работа е подадена статия, която ще бъде публикувана в специален том на Journal of Physics: Conference Series (JPCS), който е част от IOP Conference Series (един от най-големите издатели на сборници от конференции) със свободен достъп и индексиран в SCOPUS (Q4, SJR2022: 0.21) и в WoS.

Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ), договор номер КП-06-Н37/29: „Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“ и от Селскостопанска Академия (ССА), проект № ТН 14: Влияние на биоактивни ядивни опаковки върху качеството на плодове и зеленчуци в процеса на съхранение (2022-2024).

conf1conf2

 

Покана за кандидатстване по Национална програма за млади учени и постдокторанти -2

  Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма„Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ).

  ИККХ – Пловдив, като структурно звено към ССА – София публикува поканата, насоките и всички документи, необходими за кандидатстване по Националната програма за млади учени и постдокторанти -2.

  Подаване на документи по модули "Млади учени" и "Постдокторанти" на НПМУПД-2 - от 00:00ч. на 09 август 2022г. до 17:00ч. на 09 септември 2022г. В периода 08 август - 16 септември 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

  За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

Документи за млади учени - свали тук

Документи за постдокторанти - свали тук

 

Конкурс за прием на докторант

 

Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторант (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по акредитирана докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ към ИККХ-Пловдив.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „Магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦА на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфон за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

 

Участие в Международни конференции - Русия-Беларус

 

Между ИНСТИТУТА ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - Пловдив, България и ДЪРЖАВНИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, г. Гродно, Беларус съществува дългогодишно сътрудничество. Традиционно учените от двете институции участват в съвместни международни форуми, както в България така и в Русия или Беларус, където основен инициатор и организатор на мероприятията е доц. д-р Наталия Викторовна Пац от катедрата по Обща хигиена и екология на Гродненския ДМУ.
През 2022 година учените от ИККХ-Пловдив, България: проф. д-р Тодорка Петрова, доц. д-р Габор Живанович, доц. д-р Петя Иванова и гл. ас. д-р Мария Момчилова участваха с научни доклади в две он-лайн международни конференции: XIX НПК „Актуални въпроси на хигиена на храненето“, проведена на 31 май в ДМУ, гр. Гродно, Беларус и в ХІІ-та МНПК „Физическо възпитание, спорт, физическа рехабилитация и рекреация: проблеми и перспективи на развитие“ - 15 юни в Сибирския държавен университет по наука и технологии „акад. М. Ф. Решетньов“, гр. Красноярск, Русия. Бяха дискутирани резултатите от: разработването на многокомпонентен сок от червено цвекло, къпини и сливи; влиянието на доматен прах и брашно от киноа върху физико-химичните свойства, антиоксидантната активност и сензорното възприятие на варени колбаси; физичните свойства на ядивни покрития от хидрокси-пропил-метил-целулоза, обогатени с масло от гроздови семена.
Сътрудничество между учени от различни държави обогатява научния опит и спомага за развитието на научните изследвания.

 

Сертификат Мария Мамчилова

Сертификат Петя Иванова

Сертификат Габор Живанович

Благодарност-Гродно

 

ОБЯВА

 

І. По реда и условията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането ИККХ-Пловдив обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив”.
II. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Вид на търга — с тайно наддаване.
2. Предмет на търга - отдаване под наем на недвижими имоти, публична държавна собственост, находящи се в град Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154, както следва:
2.1. Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.2. Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1.
2.3. Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248.
3. Пачална тръжна цена:
3.1. За обект - Помещение №1 с площ 44,56 кв.м., находящо се на етаж 7-седми в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната твъжна цена е 152,00 лева (cтo петдесет и два лева).
3.2. За обект - Помещение с площ 41,00 кв.м. с предназначение „канцелария”, находящо се на етаж 2-втори в сграда за научна и проектантска дейност с идентификатор 56784.504.1248.1 - началната тпъжна цена е 283 лева (двеста осемдесет и три лева).
3.3. За обект Павилион с площ 75,24 кв.м., с предназначение «склад», находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.504.1248 - началната тръжна цена е 222,00 лева (двеста двадесет н два лева). Върху стойността на достигнатата на търга месечна наемна цена за всеки обект се начислява 20% ДДС.
Срок на договора за наем — 5-пет години.
4. Размер и условия на депозита за участие — 50-петдесет лева, вносими, както следва:
- по банков път - в банковата сметка или в брой в касата на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след закриване на търга, а депозитът на спечелилия участник се връща, след заплащане на всички дължими суми.
5. Предназначение на обектите: за стопанска дейност.
6. Място и срок за закупуване на тръжната документация — всеки ден от 9.00 часа
до 16.00 часа до 20.06.2022 г. в канцеларията на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив". Цената на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС, които предварително се внасят в касата.
7. Място и срок за подаване на офертите: Офертите се подават в запечатани пликове, съгласно условията на тьрга в Деловодството на „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ — Пловдив"; - до 16:00 часа на 20.06.2022 г.
8. Оглед на имотите — всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа.
9. Място, ден и чac на провеждане на тьрга — в „ИНСТИТУТ ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА XPAHИTE — Пловдив"; от 09:30 часа на 21.06.2022 г.

 

Конкурс за доцент

 

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „доцент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

 

АГРА 2022

 

ИККХ-Пловдив ще участва на АГРА 2022 с иновационен продукт - Бадемова паста с брашно от щурци

 

            Авторски колектив:

            доц. д-р Милена Рускова

            проф. д-р Тодорка Петрова

            гл. ас. д-р Живка Горанова

 

Подробности: изтеглете файл

 

 
Още статии...
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

Страница 1 от 7

Лицензи

Банер
Банер

Сертификат от ИА БСА

Банер
БанерCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute