Български (България)English (United Kingdom)

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович.

 

Рецензия от проф. д-р Николай Пенов

Рецензия от доц. д-р Павлинка Параскова

Становище от проф. д-р Иван Панчев

Становище от проф. д-р Галина Певичарова

Становище от доц. д-р Данка Луднева

Становище от доц. д-р Софка Кацарова

Становище от доц. д-р Антон Славов 

Справка за приносите на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Габор Иван Живанович

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” на гл. ас. д-р Дида Железчева Исерлийска

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия” на гл. ас. д-р Дида Железчева Исерлийска.


Рецензия от проф. д.т.н. Ангел Атанасов Вангелов
Рецензия от проф. д.т.н. Стамен Николов Стамов
Становище от проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов
Становище от доц. д-р Данка Петева Луднева
Становище от доц. д-р Радка Танева Василева
Становище от доц. д-р Кремена Николаева Никовска
Становище от доц. д-р Денка Йорданова Златева

Справка за приносите на гл. ас. д-р Дида Железчева Исерлийска

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Дида Железчева Исерлийска

 
Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”на гл. ас. д-р Тодорка Вълкова Петрова.

Представени материали по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” на гл. ас. д-р Тодорка Вълкова Петрова.

Рецензия от проф. дтн Стефан Дичев

Рецензия от доц. д-р Кирил Михалев

Становище от проф. д-р Минчо Минчев

Становище от проф. д-р Кънчо Коларов

Становище от доц. д-р Венцислав Ненов

Становище от доц. д-р Софка Кацарова

Становище от доц. д-р Митрю Хайдутов

Справка за приносите на гл. ас. д-р Тодорка Вълкова Петрова

Списък на научните публикации и резюмета на гл. ас. д-р Тодорка Вълкова Петрова

 
Конкурси за академични длъжности професор и доцент

Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, към Селскостопанска академия обявява конкурси за академични длъжности „професор“ по професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” – един; „доцент“ – двама: по професионално направление 5.12. Хранителни технологии: в научна специалност „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” – един и професионално направление 5.12. Хранителни технологии: научна специалност „Хладилна технология на хранителните  продукти” – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 154, тел. 032 952 109, факс 032 952 286.

 
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.69 от 19.08.2014г.
 
Конкурс за прием на докторанти

Селскостопанска академия,  София и ИИРХ – Пловдив обявяват конкурс за прием на докторанти – 1 бр. редовна и 2 бр. задочна форма на обучение – държавна поръчка за учебната 2014/2015 г. по акредитирана докторска програма ш. 5.12 „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви.”    Необходими документи: Заявление ; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие;  Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;  други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА - София,  ул. “Суходолска” 30, стая No 102 от 9  до 17  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 63 от 1 август 2014 г. стр.65-66.
Такса за кандидатстване – 30лв.

 
« НачалоПредишна12345678СледващаКрай »

Страница 7 от 8


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute