Български (България)English (United Kingdom)

   

 

 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ХРАНИ

 

 

Отделът провежда научноизследователски, консултантски и дейности по изпитването на проблеми на производството и реализацията на качествени и безопасни храни, а именно:

  1. Подпомагане разработването на научни проекти в областта на хранителните технологии.
  2. Изследвания върху динамиката на промените в качеството, сензориката и безопасността на новите продукти, създадени в института.
  3. Консултиране на лаборатории и предприятия по разработване на системи за управление на качеството, съгласно ISO БДС 22000 и НАССР.

 

Дейностите по контролът на храни включват:

  1. Изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на храни, напитки и води съгласно национални или международни стандарти, верифицирани стандартни методи и валидирани вътрешно лабораторни методики за издаване на изпитвателни протоколи, съгласно изискванията на ИА “БСА”.
  2. Контролни изпитвания по физикохимични, микробиологични и сензорни показатели на суровини, полуфабрикати и готова продукция от предприятия на ХВП, внедрили ISO 9001, които не разполагат със собствени лаборатории.

 

Заявка за лабораторни изпитвания ЛИХ

 

 

СЪСТАВ НА ОТДЕЛА

 

      1. гл. aс. д-р Яна Христова-Иванова – ръководител отдел

          тел:    0884/309333

          e-mail: lih@canri.org

     2. ас. Светослав Александров – зам.-ръководител, отговорник по качеството,

         микробиологични изпитвания

     3. ас. Ангел Илиев – метролог, спектрофотометрични изпитвания

     4. Евгения Ангъчева – ст. експерт, химик

     5. Елена Кадим – ст. специалист, техник-химия

     6. Тодорка Владимирова- ст. специалист, техник-химия

     7. Петя Шишкова – ст. специалист, техник-биолог


Заповед за акредитация
Виж тук

 

 

 

 

 

   
 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute