Български (България)English (United Kingdom)

There are no translations available.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 10.05.2019 г. от 10:00 часа в зала № 11 (ет. III) на Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 154, ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Разработване на комбинирани методи за консервиране на плодове и управление на качеството и безопасността им”, разработен от ас. Светослав Стоянов Александров по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“, професионално направление 5.12. „Хранителни технологии“.

1. Рецензия доц. д-р Христов

2. Рецензия доц. д-р Кацарова

3. Становище проф. Пенов

4. Становище доц. д-р Рускова

5. Становище доц. д-р Петрова

6. Автореферат Светослав Александров

 

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute