Български (България)English (United Kingdom)

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за прием на докторанти (редовна форма на
обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г.

Селскостопанска академия – София, Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив обявяват конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следната акредитирана докторска програма:
„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” от професионално направление 5.12. “Хранителни технологии”, област „Технически науки“ - 2 бр.
Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.
Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9,30 до 16,30 часа. Телефони за контакт: 02 812-75-60 и 02 812-75-80. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ (ДВ бр.67 от 18.08.2017 г.). Такса за кандидатстване – 30 лв.

 


Copyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute