Български (България)English (United Kingdom)

 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Sat, 13 Jul 2024 03:05:33
There are no translations available.

Конкурс за "доцент"

 Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „доцент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност“Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 33 от 29.04.2022 г.

 
There are no translations available.

Конкурс за главен асистент

Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив към Селскостопанската академия – София обявява конкурс за „главен асистент“ по: професионално направление 5.12 Хранителни технологии, научна специалност “Технология на биологично активните вещества“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 154, тел. 032/942-109.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 81 от 26.09.2023 г

 
There are no translations available.

In memoriam

С прискърбие съобщаваме за кончината на дългогодишния директор на Научно-изследователския институт по консервна промишленост (днес Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив)
ст.н.с. І ст. ктн Борис Григоров Михов.

BorisMihov

1928 - 2023

Роден е на 18.І.1928 г. в гр. Пловдив. През 1952 г. завършва първия випуск за инженер-технолози на факултета по “Хранителна промишленост” към ВСИ “Васил Коларов” – Пловдив. След издържан конкурс през 1961 г. е назначен за н.с. по икономика и организация на консервната промишленост. През 1970 г. защитава дисертация на тема в областта на икономиката на хранителната промишленост. През 1973 г. му е присъдено научното звание ст.н.с.ІІ ст., а от 1992 г. e ст.н.с. І ст.

През 1972 г. е избран за Зам. директор на НИИКП, а няколко месеца по-късно и за Директор на института, чийто пост заема до пенсионирането си през 1992 г. С огромен принос в изграждането на ИКП като авторитетно научно звено.

За научни постижения Б. Михов е награждаван с високи държавни отличия “Кирил и Методи” І ст.; народни ордени на труда, Златна значка на НТС

От председателя на СИВ е награждаван със специална грамота и медал за принос в областта на международното сътрудничество в рамките на СИВ.

От 1980 – 1992 г. Б. Михов е член на президиума на Селскостопанска академия. В течение на 3 мандата е член на Комисията по селско стопанство и хранителна промишленост към Висшата атестационна комисия.

В продължение на 8 години е председател на НТС в Пловдив.

Отиде си един сърцат човек, подчинил живота си на развитието на консервната промишленост в България, отдал цялата си енергия за изграждането, развитието и добруването на Института. Човек с изявена гражданска позиция, милеещ за бъдещето на България!

Човек, съпричастен на радостите, болката и страданията на ближния!

Напусна ни един изявен учен, отдаден изцяло за развитието на хранителната наука в България.

Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят!

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се състои на 22 март 2023 г., на Централни гробища, от 11.00 часа.

 
There are no translations available.

Участие в международна научна школа и конференция:

22nd INTERNATIONAL SCHOOL ON CONDENSED MATTER PHYSICS (22nd ISCMP): State of the Art in Functional Materials & Technologies (August 29th - September 2nd, 2022 – Fr?d?ric Joliot-Curie International House of Scientists, located in St. Constantine and Elena Resort)

Доц. д-р Габор Живанович от Институт по консервиране и качество на храните (ИККХ), Пловдив, на Селскостопанска академия взе участие с постер в 22-ра Международна научна школа и конференция по физика на кондензираната материя. Темата на постера на доц. Живанович беше свързана с физични и физикохимични свойства на ядивни филми от хитозан, обогатени с масло от гроздови семена. Научната разработка на екипа на доц. Живанович беше дискутирана сред международните гости на конференцията и редакторите на международни списания. На базата на научната работа е подадена статия, която ще бъде публикувана в специален том на Journal of Physics: Conference Series (JPCS), който е част от IOP Conference Series (един от най-големите издатели на сборници от конференции) със свободен достъп и индексиран в SCOPUS (Q4, SJR2022: 0.21) и в WoS.

Научната работа и участието в тази конференция бяха финансирани от: Фонд научни изследвания (ФНИ), договор номер КП-06-Н37/29: „Иновативни опаковки, удължаващи срока на годност на плодове и зеленчуци с многокомпонентни ядливи покрития (ECOATFRUIT)“ и от Селскостопанска Академия (ССА), проект № ТН 14: Влияние на биоактивни ядивни опаковки върху качеството на плодове и зеленчуци в процеса на съхранение (2022-2024).

conf1conf2

 
There are no translations available.

Покана за кандидатстване по Национална програма за млади учени и постдокторанти -2

  Селскостопанска академия е бенефициент по Националната програма„Млади учени и постдокторанти-2” (НПМУПД-2), одобрена с Решение № 206 от 07.04.2022г. на Министерски съвет. Програмата е продължение на една от добрите практики за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ).

  ИККХ – Пловдив, като структурно звено към ССА – София публикува поканата, насоките и всички документи, необходими за кандидатстване по Националната програма за млади учени и постдокторанти -2.

  Подаване на документи по модули "Млади учени" и "Постдокторанти" на НПМУПД-2 - от 00:00ч. на 09 август 2022г. до 17:00ч. на 09 септември 2022г. В периода 08 август - 16 септември 2022 г. Селскостопанска академия обявява прием на заявления за участие по Програма „Еразъм+“.

  За повече информация, моля отворете следния линк: https://web.mon.bg/bg/101140;

Документи за млади учени - свали тук

Документи за постдокторанти - свали тук

 
There are no translations available.

Конкурс за прием на докторант

 

Селскостопанска академия обявява конкурс за прием на докторант (редовна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2022/2023 г. по акредитирана докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ към ИККХ-Пловдив.

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „Магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦА на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфон за контакти: 028127560.

Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.

Такса за кандидатстване – 30 лв.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 61 от 01.08.2022 г.

 
There are no translations available.

Участие в Международни конференции - Русия-Беларус

 

Между ИНСТИТУТА ПО КОНСЕРВИРАНЕ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ - Пловдив, България и ДЪРЖАВНИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, г. Гродно, Беларус съществува дългогодишно сътрудничество. Традиционно учените от двете институции участват в съвместни международни форуми, както в България така и в Русия или Беларус, където основен инициатор и организатор на мероприятията е доц. д-р Наталия Викторовна Пац от катедрата по Обща хигиена и екология на Гродненския ДМУ.
През 2022 година учените от ИККХ-Пловдив, България: проф. д-р Тодорка Петрова, доц. д-р Габор Живанович, доц. д-р Петя Иванова и гл. ас. д-р Мария Момчилова участваха с научни доклади в две он-лайн международни конференции: XIX НПК „Актуални въпроси на хигиена на храненето“, проведена на 31 май в ДМУ, гр. Гродно, Беларус и в ХІІ-та МНПК „Физическо възпитание, спорт, физическа рехабилитация и рекреация: проблеми и перспективи на развитие“ - 15 юни в Сибирския държавен университет по наука и технологии „акад. М. Ф. Решетньов“, гр. Красноярск, Русия. Бяха дискутирани резултатите от: разработването на многокомпонентен сок от червено цвекло, къпини и сливи; влиянието на доматен прах и брашно от киноа върху физико-химичните свойства, антиоксидантната активност и сензорното възприятие на варени колбаси; физичните свойства на ядивни покрития от хидрокси-пропил-метил-целулоза, обогатени с масло от гроздови семена.
Сътрудничество между учени от различни държави обогатява научния опит и спомага за развитието на научните изследвания.

 

Сертификат Мария Мамчилова

Сертификат Петя Иванова

Сертификат Габор Живанович

Благодарност-Гродно

 
More Articles...
« StartPrev1234567NextEnd »

Page 1 of 7

Licenses

Banner
BannerCopyright © 2011 --- Институт за изследване и развитие на храните - Всички права запазени. Дизайн Food Research and Development Institute